Zjednodušíme vám cestu od zámeru projektu k jeho realizácii. Naše inžinierske služby zahŕňajú vedenie a koordináciu projektových prác, prípravu zákazky so zaistením potrebných podkladov, prieskumov, zameraní, posudkov, potrebných vyjadrení štátnej správy, či prerokovanie projektovej dokumentácie za účelom získania územného rozhodnutia a stavebného povolenia. V rámci inžinierskych činností koordinujeme a zaisťujeme výberové konanie dodávateľa stavby a zaisťujeme autorský dozor a spracovávame zmeny projektovej dokumentácie na základe klientskych zmien.

Naše služby

 • Technicko-ekonomické štúdie uskutočniteľnosti stavieb
 • Inžinierska činnosť spojená s prípravou a realizáciou stavieb
 • Vyžiadanie ponúk, ich analýza a vyhodnotenie, výber dodávateľov
 • Posudzovanie vplyvov stavieb na životné prostredie EIA/SEA
 • Zabezpečenie nevyhnutných štúdií a prieskumov
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie stavieb pre územné konanie
 • Zabezpečenie územného konania
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie stavieb pre stavebné povolenie
 • Zabezpečenie stavebného konania (vrátane IPKZ)
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby
 • Zabezpečenie uvedenia stavieb do trvalého užívania