Pripraviť verejné obstarávanie kvalitne a dôsledne nie je vôbec jednoduché. Obce sa musia orientovať v zložitej legislatíve, personálne zabezpečiť celý proces obstarávania, detailne rozumieť predmetu obstarávania a pritom pracovať bezchybne a často aj v časovej tiesni. Navyše v dnešných dňoch, keď samosprávy nakupujú len to najnutnejšie, sa na nákupy musia pozerať rovnakými očami ako podnikatelia a hľadať možnosti úspory v každej etape verejného obstarávania.

Vo verejnom obstarávaní nie je priestor na chyby

Preto väčšina miest a obcí pri verejnom obstarávaní úzko spolupracuje s odborníkmi, ktorí predovšetkým rozumejú postupom a stratégiám verejného obstarávania.

Obce dokážu ušetriť najviac tam, kde je veľká konkurencia. Musia teda ponúknuť dostatočne veľkú zákazku. Pre obec je vždy výhodnejšie združiť nákupy konkrétnej komodity na dlhšie obdobie, ako napríklad každý mesiac kupovať kancelárske potreby v malých čiastkach.

Čo Vám vieme ponúknuť?

Viac ako 15 rokov pomáhame mestám a obciam hospodárne, efektívne, účinne a účelne hospodáriť s verejnými prostriedkami a úspešne podnikať malým a stredným podnikateľom  na Slovensku a v Českej republike.

Dôveruje nám viac ako 650 spokojných klientov. Sme špecialisti na poradenské a administratívne služby v oblasti podnikania, verejného obstarávania, práva, ľudských zdrojov, marketingu, manažmentu a daní.

Verejné obstarávanie na kľúč

Sme pripravní zabezpečiť celý proces obstarávanie tovarov, prác a služieb, od identifikácie potrieb verejného obstarávateľa, obstarávateľa a osoby podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní, až po uzavretie zmluvy, prijatie a prevzatie dodávky tovaru, stavebných prác alebo služieb.

1. Plánovacia fáza

Kvalitné plánovanie výrazným spôsobom ovplyvňuje hospodárnosť a efektívnosť verejného obstarávania.  V tejto fáze je zahrnutá analýza potrieb, prieskum trhu, stanovenie špecifikácie predmetu verejného obstarávania (predmet zákazky) a voľba postupu obstarávania.

Prísne dodržiavame princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti.

Pri nedostatočnej špecifikácii predmetu verejného obstarávania sa vytvára priestor na nedorozumenia. Obstarávateľ zdržuje proces opakovaným vysvetľovaniami súťažných podkladov, nehovoriac o hroziacich námietkach uchádzačov.

2. Výber zmluvného partnera

Druhým krokom procesu verejného obstarávania je výber zmluvného partnera prostredníctvom niektorého zákonom stanoveného postupu, ktorý je predmetom úpravy zákona o verejnom obstarávaní.

Táto fáza zahŕňa oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, tvorbu súťažných podkladov, pri tzv. dvojkolových postupoch verejného obstarávania (užšia súťaž, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg) vyhodnotenie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní (predkvalifikáciu), zriadenie komisie na vyhodnotenie ponúk, poskytovanie súťažných podkladov, ich prípadné vysvetľovanie a doplnenie, vytváranie a predkladanie ponúk, vyhodnotenie ponúk (pri verejnej súťaži je prvou časťou vyhodnocovania ponúk vyhodnotenie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní), informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk uchádzačom, uzavretie zmluvy, oznámenie výsledku verejného obstarávania v konkrétnom vestníku.

Súčasťou ktoréhokoľvek z týchto krokov môže byť riešenie revíznych postupov, t.j. vybavovanie žiadosti o nápravu, konanie o námietkach, výkon kontroly a ukladanie pokút za správne delikty.

3. Realizácia zmluvy

Treťou fázou je samotné plnenie zmluvy. Zákon o verejnom obstarávaní túto fázu upravuje iba čiastočne,  najmä však notifikačné povinnosti verejného obstarávateľa a obstarávateľa voči Publikačnému úradu ES a Úradu.

Fáza realizácie zmluvy zahŕňa všetky technické a administratívne úlohy vykonávané u verejného obstarávateľa a obstarávateľa (v tejto etape už kupujúceho alebo odberateľa alebo objednávateľa) od momentu začatia zmluvného vzťahu až do jeho úspešného ukončenia, prijatia, následnej platby, resp. vypovedania a vyriešenia sporov.